Słownik

A

ADHEZJA
Wzajemne przyciąganie się cząstek różnego rodzaju, np. lakieru na drewnie.

AKRYLOWE ŻYWICE
Rodzaj żywic rozpuszczonych w środowisku wodnym; wysychanie lakierów na bazie żywic akrylowych nazywa się tworzeniem filmu (powstawanie powłoki). Najpierw następuje odparowanie wody, a później zjawisko kohezji czyli przylegania cząsteczek żywic. Produkty akrylowe charakteryzują się stosunkowo odporną i elastyczną powłoką; są bezzapachowe, szybko schnące i nie przyciemniają drewna.

ALKIDOWE ( FTALOWE ) ŻYWICE
Żywice alkidowe (ftalowe) wysychają i tworzą powłokę w rezultacie reakcji z tlenem (wyroby schnące oksydacyjnie). Produkty te można stosować w warunkach atmosfery miejskiej oraz wiejskiej, częsciowo przemysłowej

B

BARWIENIE DREWNA
Oddziaływanie na drewno cieczami, pastami w celu wywołania zmiany barwy drewna lub uwidocznienia jego rysunku.

BEJCE (BARWNIKI DO DREWNA)
Substancje barwne w postaci roztworów lub mieszanin stosowane do barwienia drewna.

C

CAŁKOWITE WYSCHNIĘCIE POWŁOK LAKIEROWYCH
Stan wyschnięcia, przy którym powłoka wykazuje właściwosci fizykomechaniczne i odpornościowe zgodnie z wymogami norm przedmiotowych.

CELULOZA
Podstawowy składnik chemiczny ścian komórkowych drewna, tworzący ich szkielet.

CIEMNIENIE DREWNA – WYGRZEWANIE
Zmiana barwy drewna pod wpływem nałożonego na nie wyrobu lakierowego, lub spowodowane długotrwałym działaniem promieni UV.

D

DYSPERSJE WODNE
Produkty lakiernicze nowej generacji których żywice alkidowe sa zdyspergowane w wodzie. Żywice te otrzymuje się w wyniku polimeryzacji lub polikondensacji w masie albo w rozpuszczalniku.

E

EMULSJA
Układ złożony z dwóch wzajemnie nierozpuszczalnych cieczy, z których jedna jest rozproszona w drugiej w postaci małych kropelek.

F

FARBA
wyrób lakierowy pigmentowany, tworzący powłokę kryjącą. Przeznaczony do ochrony i dekoracji podłoży z metali, drewna, betonu itp.

FORNIR ( FORNIER)
Okleina, cienkie arkusze drewna służące do oklejania mebli.

FTALOWY
Żywice ftalowe wysychają i tworzą powłokę w rezultacie reakcji z tlenem(wyroby schnące oksydacyjnie). Nadają się do stosowania w warunkach atmosfery miejskiej, wiejskiej i częsciowo przemysłowej.

FUNGICYD
Preparat grzybobójczy; środek chemiczny do ochrony oraz/lub zwalczania grzybów.

G

GARBNIKI
Substancje organiczne występujace w komórkach drewna wybranych gatunków (np. dąb, kasztan), powodują wytrącanie białka i dają ciemne zabarwienie.

GRZYBY (FUNGI)
Grupa organizmów, mikro- i makroskopowych wyłącznie cudzożywnych; powodują zniszczenie drewna, przebarwiaja je oraz powodują zgniliznę (żyje ich około 250-300 tys.)

GRZYBY DOMOWE
Grzyby powodujące zgniliznę drewna w budynkach, np. Stroczek łzawy (Serpula lacrymans) i grzyb piwniczny (Coniophora puteana).

H

HYDROFOBIZACJA
Zabieg mający na celu uodpornienie drewna na działanie wody.

HYDROFOBOWOŚĆ DREWNA
Odporność drewna na działanie wody (np. poprzez olejowanie lub woskowanie powierzchni).

I

IMPREGNACJA
Nasycenie drewna substancjami powodującymi jego uodpornienie na niszczące działanie insektycydów, fungicydów, ognia, wody itp.

IMPREGNAT
Substancja służąca do impregnacji drewna, w celu nadania mu właściwości uodporniajacych przed niszczącym działaniem czynników biotycznych oraz abiotycznych.

INKRUSTACJA
Sposób zdobienia powierzchni polegający na wykorzystaniu różnych materialów, np. kość słoniowa, masa perłowa, kamienie szlachetne i połszlachetne lub metale.

INSEKTYCYDY
Chemiczne środki owadobójcze.

INFARSJA
Sposób zdobienia powierzchni polegajacy na wklejaniu, w wycięte w okleinie miejsca, różnych motywow kolorowych oklein.

J

JEDNOWARSTWOWY
Produkt słuzący do aplikacji w jednym cyklu roboczym; posiadajacy własnosci ochronne oraz dekracyjne już po nałozeniu jednej warstwy.

JEDWABISTOŚĆ
Wada powłok charakteryzująca się występowaniem miejsc lub pasm o falistej powierzchni, mieniących się podobnie do powierzchni jedwabiu.

JEDWABNY POŁYSK
Wygląd powłoki wykazującej zdolność do częściowego rozproszenia światła

K

KONSERWACJA DREWNA
Zabezpieczenia drewna przed psuciem; zabieg majacy na celu utrzymanie drewna w jak najlepszym stanie.

KOROZJA
Zmiany zachodzace w drewnie lub na powierzchni metalu na skutek działania czynników atmosferycznych, chemicznych.

KOROZJA DREWNA
Zmiany zachodzace w drewnie na skutek działania czynników atmosferycznych i/lub chemicznych.

KOROZJA METALU
Zamiany zachodzące na powierzchni metalu na skutek działania czynników atmosferycznych i/lub chemicznych.

KSYLOFAGI (DREWNOJADY)
Owady odżywiające się drewnem.

L

LAKIER
Wyrób lakierowy bezbarwny lub barwiony, tworzacy przezroczystą powłoke (transparentną ).

LAKIEROWANIE
Czynność nanoszenia lakieru na podloże, mająca na celu ochroną i/lub dekorację powierzchni.

LAZURA
Produkt wykończeniowy, impregnujący, dekorujący i chroniący drewno wewnątrz i na zewnątrz; w odróżnieniu od farb pozostawia widoczne słoje drewna; umożliwia łatwą renowację – wystarczy nałożyć nową warstwę bez konieczności usuwania pooprzedniej.

LEPKOŚĆ ROBOCZA
Lepkość umowna charakterystyczna dla wyrobu, technologii i warunków nanoszenia, do której należy doprowadzić wyrób przed jego stosowaniem.

LEPKOŚĆ UMOWNA
Miara lepkości cieczy charakteryzowana czasem wypływu (s) wyrobu lakierowanego z kubka wypływowego.

LIGNINA
Związek organiczny; trójwymiarowy polimer, który wypełnia przestrzenie miedzykomórkowe i ściany celulozowe komórek drewna. Funkcją ligniny jest nadanie ścianom komórkowym sztywności oraz połaczenie komórek.

M

MAT
Wygląd powłoki wykazującej zdolność do pełnego rozproszenia światła.

MIKROPOROWATY
Charakteryzujący się bardzo małymi porami, otworkami.

N

NASIĄKLIWOŚĆ
Zdolność drewna do wchłaniania substancji ciekłych.

O

OWADY/SZKODNIKI DREWNA
Szkodniki niszczace drewno; żeruja w drewnie.

P

PĘDZEL
Narzędzie do nakładania ciekłych wyrobów lakierowych. W zależności od przeznaczenia może być wykonany w róznych kształtach oraz z różnych materiałów (naturalnych i sztucznych).

PATYNA
Jasnozielona warstwa zasadowych weglanów, wytwarzająca się pod wpływem czynników atmosferycznych na powierzchniach przedmiotów – w okreslonym czasie. Patyna może być również wytwarzana sztucznie za pomocą produktów chemicznych (Patyna do drewna Liberon ).

PIGMENT
Substancja stała charakteryzująca się określonymi właściwościami optycznymi – barwą, zdolnością krycia, a niekiedy także właściwościami ochronnymi.

POŁYSK
Wykończenie powłoki, wykazujące zdolność do ukierunkowanego (zwierciadlanego) odbijania swiatła.

PODŁOŻE
Powierzchnia drewna, tworzyw drzewnych lub metalu przeznaczona do wykańczania.

PODKŁAD
Powłoka otrzymana w wyniku naniesienia na podłoże warstwy wyrobu lakierowego; pierwsza warstwa systemu lakierniczego.

POLITURA
Roztwór żywicy naturalnej lub syntetycznej rozpuszczonej w spirytusie (np. Politura szelakowa Liberon).

POWŁOKA
Cienka zewnętrzna warstwa, którą pokryto jakąś powierzchnię.

POWŁOKA KRYJĄCA
Powłoka pigmentowana, służąca do wykańczania drewna lub metalu, posiadająca zdolność krycia – podłoże jest niewidoczne.

PRODUKT ROZPUSZCZALNIKOWY
Produkt lakierniczy, w którym rozpuszczalnikiem są rozpuszczalniki organiczne (np. benzyna lakowa), przeznaczony do rozcieńczania rozcieńczalnikami organicznymi.

PRODUKT WODNY
Wyrób (akrylowy) sporządzony z żywic, w których rozpuszczalnikiem jest woda.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA DO MALOWANIA
Czynności, którym poddawane jest podłoże przed naniesieniem pierwszej warstwy lakierniczej, np. doprowadzenie do odpowiedniej wilgotności i temperatury, zaprawianie wad, usuwanie zanieczyszczeń i przebić klejowych, usuwanie plam, odżywiczanie, wybielanie, szpachlowanie, szlifowanie, odpylanie, barwienie, itp.

R

REAPLIKACJA
Powtórne nakładanie wyrobu lakierowego na pierwsza warstwę wczesniej już nałożonego produktu.

ROZCIEŃCZALNIK
Lotna ciecz organiczna, dodawana do wyrobów lakierowych w celu nadania im odpowiedniej lepkosci roboczej.

ROZPUSZCZALNIK
Ciecz lub mieszanina lotnych cieczy organicznych, stosowana do rozpuszczania substancji błonotwórczej

S

SATYNA
Wygląd powłoki wykazującej zdolność do częściowego rozproszenia światła.

SMUGI
Nieznaczna falistość powłoki spowodowana odwzorowaniem nierówności np. pędzla.

SUBSTANCJA BŁONOTWÓRCZA
Nielotna część spoiwa zdolna do wiązania cząstek pigmentów i obciążników, która samodzielnie lub w połaczeniu z innymi, np. utwardzaczem lub tlenem, zdolna jest do wytworzenia powłoki lakierniczej.

SUBSTANCJE BŁONOTWÓRCZE
Nielotna część spoiwa zdolna do wiązania cząstek pigmentów i obciążników, która samodzielnie lub w połaczeniu z innymi (np. utwardzaczem, tlenem), zdolna jest do wytworzenia powłoki lakierniczej (żywice poliuretanowe, nitrocelulozow, alkidowe itp.)

SUCHY EKSTRAKT
Jednolita masa osadowa pozostała po wyparowaniu związków lotnych.

SUSZENIE DREWNA
Naturalne lub sztuczne usuwanie wody znajdujacej się w komórkach drzewnych.

SZARZENIE DREWNA
Powierzchniowa zmiana barwy drewna na szarą, powstajaca na skutek długotrwałego działania czynników atmosferycznych (wody, UV, itp.)

SZLIFOWANIE PODŁOŻA
Ścieranie powierzchniowej warstwy powłoki za pomocą papieru ściernego w celu usunięcia nierówności i uzyskania równej zmatowionej, gładkiej powierzchni.

SZPACHELKA
Przyrząd służący do nakładania kitow oraz szpachlówek w ubytkach powierzchni drewna.

S

TANINA
Związek ekstrakcyjny, stanowiący kompleks substancji rozpuszczalnych w wodzie; garbniki.

TIKSOTROPOWY
Cecha wyrobów ciekłych powodujacą, że nakładany wyrób nie ścieka podczas nakładania na powierzchnie pionowe (niekapiący).

TRWAŁOŚĆ
Odporność materiałów na działanie czynników biotycznych, abiotycznych, fizycznych, mechanicznych oraz chemicznych.

U

UTWARDZACZ
Drugi składnik wyrobu lakierowego wieloskładnikowego, obejmującego katalizatory utwardzania, inicjatory oraz środki sieciujące

W

WILGOTNOŚĆ DREWNA UŻTKOWA
Wilgotność drewna lub wyrobów z drewna, zależna od warunków użytkowania: np. 8-10% posadzki drewniane; 7-10% meble; 10-12% stolarka budowlana; 12-20% tarcica i półfabrykaty drzewne.

WILGOTNOŚCIOMIERZ DREWNA
Przyrząd służący do pomiaru wilgotności drewna.

WOSKOWANIE
Wykańczanie drewna woskami płynnymi lub pastami (Woski Black Bison Liberon).

WYPACANIE POWŁOKI
Wada powłoki lakierowej charakteryzujaca się mazistością jej powierzchni spowodowana migracją ciekłych składników powłoki lub podłoża i wydzielaniem się ich na powierzchni.

Z

ZGNILIZNA DREWNA
Rozkład drewna spowodowany przez grzyby.

ZMYWACZ POWŁOK
Substancja, która nałożona na powłokę zmiekcza ją lub rozpuszcza w sposób umożliwiający usunięcie jej z podłoża.

ZUŻYCIE WYROBU LAKIEROWEGO
Objętość (l) lub masa (kg) wyrobu lakierniczego potrzebna do naniesienia na 1 m2.

ŻYWICA
Główny składnik wyrobu lakierniczego odpowiadający za parametry jakościowe i wytrzymałość powłoki lakierniczej.

ŻYWOTNOŚĆ WYROBÓW WIELOSKŁADNIKOWYCH
Czas, w którym wyrób lakierowy po zmieszaniu składników nadaje się do aplikacji na powierzchnię

 

 

 

Góra strony